Pokolenie Z: kluczowe kompetencje i benefity. Badanie Pracuj.pl

Artykuł Sponsorowany

Choć można byłoby przypuszczać, że to umiejętności cyfrowe postrzegane są jako najważniejszy aspekt w budowaniu kariery przyszłości, to pokolenie Z ma w tym zakresie inne zdanie. W najnowszym badaniu Pracuj.pl aż 52% najmłodszych badanych wskazuje, że najważniejsze są kompetencje miękkie. To umiejętności takie jak empatia, komunikatywność czy efektywna praca w grupie są wskazywane przez pokolenie Z jako kluczowe w rozwoju ich przyszłej kariery. Zmiany w podejściu tego pokolenia do pracy widoczne są także w oczekiwaniach dotyczących tego, co potencjalny pracodawca ma do zaoferowania. Choć odpowiednie wynagrodzenie nadal pozostaje na czele listy priorytetów (57%), to młodzi pracownicy coraz większą uwagę poświęcają szeroko pojętemu jakościowemu aspektowi życia zawodowego.

Najważniejsze informacje:

●       49% młodych badanych wskazuje, że najważniejsze dla rozwoju są kompetencje miękkie.

●       42% respondentów z kolei podkreśla znaczenie znajomości języków obcych.

●       Trzecią spośród wymienionych przez młodych najważniejszą kompetencją są umiejętności specjalistyczne (42%), a dopiero czwartą – kompetencje cyfrowe (37%).

●       Wśród benefitów najważniejszych dla młodego pokolenia na czele pozostaje odpowiednie wynagrodzenie (57%).

●       Znaczenie kwestii, takich jak przyjazny i zmotywowany zespół (29%), work-life balance (28%) czy elastyczny grafik (24%) wskazują jednak na pewną pokoleniową zmianę oczekiwań.

Klucz do sukcesu

Ostatnie lata na rynku pracy nie tylko przesunęły granice technologii i komunikacji, ale także zasadniczo zmieniły oczekiwania młodych profesjonalistów względem rynku pracy. Dzisiejsze pokolenie młodych pracowników, choć dorastające w epoce cyfrowej, podkreśla, jak ważne są dla niego relacje z przyjaznym i zmotywowanym zespołem, czy work-life balance. To te czynniki składają się na klucz do osobistego i zawodowego sukcesu. Wiedzą, czego chcą i nie boją się tego wymagać – młodzi ludzie coraz śmielej formułują swoje oczekiwania dotyczące benefitów, które mają realny wpływ na ich codzienne życie i samopoczucie.

W swoim najnowszym badaniu serwis Pracuj.pl przygląda się, jakie kompetencje młodzi profesjonaliści uznają za najbardziej wartościowe w kształtowaniu ich karier oraz jakie benefity są dla nich obecnie kluczowe przy wyborze pracodawcy. Badanie "Pokolenie Z w pracy" zostało przeprowadzone w marcu 2024 roku przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie serwisu Pracuj.pl. Pomiar wykonany metodą CAWI wykonano na próbie 721 Polaków w wieku 18-34 lata.

Kompetencje miękkie ponownie najważniejsze

Co ciekawe, w erze, w której dominująca rola technologii wydaje się niepodważalna – co podkreślają także badani ze starszych grup wiekowych – to nie umiejętności cyfrowe, ale kompetencje miękkie są określane przez młodych ludzi jako kluczowe dla rozwoju ich kariery.

Nowe pokolenie pracowników zdaje sobie sprawę, że w dynamicznie zmieniającym się świecie zawodowym, zdolność do efektywnej komunikacji, współpracy i adaptacji jest równie ważna, co znajomość nowoczesnych narzędzi. Być może tym ważniejsze jest rozwijanie ich i pielęgnowanie właśnie w pokoleniu tzw. digital natives, czyli osób wychowanych wśród nowych technologii.

Źródło: materiały partnera.

Aż 49% młodych respondentów podkreśla znaczenie kompetencji miękkich dla rozwoju ich ścieżek zawodowych. Umiejętności takie jak empatia, komunikatywność czy efektywna praca w grupie są wskazywane jako kluczowe. Takie deklaracje składa aż 52% osób z najmłodszej grupy badawczej, a także niemal połowa (48%) respondentów w przedziale wiekowym 25-34 lata.

⎯ Z całą pewnością, pokolenie digital natives wyróżnia się naturalnym zrozumieniem technologii, co jest wynikiem dorastania w otoczeniu cyfrowym. W kontekście rynku pracy, szczególnie istotne dla tej grupy staje się więc rozwijanie i pielęgnowanie kompetencji miękkich. To właśnie umiejętności takie jak komunikacja, empatia, zarządzanie konfliktami czy kreatywne myślenie są fundamentami, które umożliwiają im skuteczne działanie w zespole, rozwijanie zdolności przywódczych i budowanie trwałych relacji zawodowych. W związku z tym, rozwijanie tych umiejętności powinno być równie ważnym priorytetem dla młodych profesjonalistów, co aktualizacja ich kompetencji technicznych. To właśnie one mogą bowiem stanowić o przewadze konkurencyjnej w przyszłości – mówi Jolanta Lewandowska- Bitkowska, ekspertka ds. rekrutacji i rozwoju pracowników w Pracuj.pl.

Dla młodych praca nie ma granic

Interesujące są także pozostałe wskazania kompetencji najistotniejszych z perspektywy pokolenia Z. Aż 42% młodych respondentów wskazuje, że jest to dla nich znajomość języków obcych (46% z najmłodszej grupy i 40% badanych w wieku 25-34 lata). Ten wynik wskazuje, że młode osoby myślą dziś o rynku pracy bez granic.

Źródło: materiały partnera.

Wyniki badania świadczą o rosnącej świadomości globalizacji rynku pracy wśród młodych ludzi oraz o ich aspiracjach do budowania kariery nie tylko na poziomie krajowym, ale i międzynarodowym.

Z badań wynika, że pokolenie Z zdaje sobie sprawę, że znajomość języków obcych otwiera przed nimi nowe możliwości zawodowe i pozwala na efektywniejszą komunikację w świecie zacierających się granic.

Trzecią spośród wymienionych przez młodych najważniejszych kompetencji są umiejętności specjalistyczne – wiedza i kursy branżowe. Młodzi respondenci z każdej z grup stawiają na tę odpowiedź niemal w równym stopniu (42% badanych w wieku 18-24 lata i 41% badanych w wieku 25-34 lata).  

⎯ Przedstawiciele pokolenia Z są świadomi, że w szybko zmieniającym się świecie pracy, głęboka specjalizacja i ekspertyza branżowa są bardzo ważne. Zrozumienie specyfiki branży, znajomość najnowszych trendów oraz posiadanie aktualnych certyfikatów i ukończonych kursów specjalistycznych ich zdaniem stanowią jeden z fundamentów sukcesu. Ten trend wśród profesjonalistów wkraczających na rynek może mieć znaczący wpływ na kształtowanie polityk szkoleniowych i edukacyjnych oraz strategii rekrutacyjnych firm w najbliższej przyszłości. Organizacje będą musiały dostosować swoje oferty pracy dla pracowników i kandydatów, dla których możliwość rozwoju staje się jednym z kluczowych czynników wyboru – mówi Agata Roszkiewicz, Ekspertka ds. wynagrodzeń i benefitów w Pracuj.pl.

Cyfrowe umiejętności niedaleko w tyle

Wreszcie – 37% badanych wskazuje, że istotne są także kompetencje cyfrowe (np. znajomość programów i narzędzi cyfrowych). Co jednak interesujące, w większym stopniu konieczność posiadania tej umiejętności podkreślają badani w wieku 25-34 lata, spośród których aż 40% respondentów wskazało ją jako kluczową w ich przyszłej karierze. Wśród najmłodszych pracowników ten procent spada do 30%. 

Nie zmienia to jednak faktu, że rola kompetencji cyfrowych na rynku pracy rośnie – niezależnie od branży. Te umiejętności stają się nie tylko coraz bardziej pożądane przez pracodawców, ale mogą okazać się także kluczowe do wykonywania codziennych obowiązków. W tym kontekście, edukacja i ciągłe doskonalenie w zakresie nowych technologii może stanowić klucz do sukcesu zawodowego dla pracowników na wszystkich etapach kariery.

Poza wspomnianymi umiejętnościami, młodzi ludzie podkreślają również znaczenie zdolności analitycznych, choć i tu widać różnicę ze względu na wiek respondentów. Te kompetencje jako istotne wskazuje 23% młodszych pracowników i 33% ich nieco starszych kolegów i koleżanek. Około 28% ankietowanych podkreśla z kolei wartość wykształcenia kierunkowego w konkretnej dziedzinie.

Umiejętności przywódcze są kolejnym ważnym aspektem, wskazywanym przez 22% respondentów. W erze, gdzie coraz większy nacisk kładziony jest na autonomię w pracy i zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji, umiejętności lidera, takie jak motywowanie zespołu, delegowanie zadań czy zarządzanie konfliktami, stają się kluczowe. Z kolei 18% młodych profesjonalistów zwraca uwagę na umiejętność autoprezentacji. W dynamicznym świecie rynku pracy, gdzie pierwsze wrażenie może zaważyć na dalszych losach zawodowych, zdolność do skutecznego prezentowania siebie i swoich osiągnięć jest niezbędna, zarówno podczas rozmów kwalifikacyjnych, jak i w codziennej pracy.

Elastyczność – tylko na solidnych fundamentach

Choć odpowiednie wynagrodzenie nadal pozostaje na czele listy priorytetów (57% respondentów) w kontekście pożądanego miejsca pracy, to młode pokolenie z równą uwagą zwraca się ku szeroko pojętemu jakościowemu aspektowi życia zawodowego. Stabilność i bezpieczeństwo zatrudnienia są drugim co do ważności czynnikiem, wskazanym przez 41% badanych. W kontekście niepewności ekonomicznej i zmieniających się realiów rynku pracy, młodzi ludzie poszukują pewności, która pozwala im planować swoją przyszłość na bardziej stabilnych fundamentach.

Kiedy już te fundamenty mają zapewnione, zwracają uwagę na to, co dla nich naprawdę istotne. Przyjazny i zmotywowany zespół (29%) oraz work-life balance (28%) wyróżniają się jako kluczowe elementy, które przyczyniają się nie tylko do większego komfortu psychicznego, ale i efektywności w pracy. Dla młodych pracowników ważne jest, aby miejsce pracy było nie tylko źródłem dochodu, ale i przestrzenią przyjaznych interakcji oraz wsparcia, co bezpośrednio przekłada się na ich zadowolenie i lojalność wobec firmy.

Źródło: materiały partnera.

Również możliwości rozwoju zawodowego (28%) są nieodzownym elementem, który przedstawiciele pokolenia Z biorą pod uwagę, wybierając pracodawcę. Świadomi dynamicznych zmian rynkowych i technologicznych, młodzi profesjonaliści szukają możliwości ciągłego kształcenia się i rozwijania swoich kompetencji, a także – elastyczności. Elastyczny grafik pracy (24%) to kolejny istotny benefit, który umożliwia dostosowanie pracy do indywidualnych potrzeb życiowych, co jest szczególnie cenione przez pokolenie, które stawia na indywidualizm i adaptacyjność.

⎯ Analiza tych trendów pokazuje, że mimo iż młodzi ludzie nadal kładą duży nacisk na wynagrodzenie, równie ważna staje się dla nich jakość życia zawodowego oraz osobistego. Stawiają na firmy, które oferują nie tylko konkurencyjne płace, ale także zrozumienie i wsparcie dla ich potrzeb życiowych i aspiracji zawodowych. Tendencje te są wyrazem zmiany w podejściu do pracy, gdzie harmonia i rozwój osobisty są równie ważne, co aspekty materialne – dodaje Jolanta Lewandowska-Bitkowska.

Bez wątpienia pokolenie Z wyróżnia się specyficznym podejściem do rynku pracy. Młodzi pracownicy poszukują nie tylko stabilnego wynagrodzenia, ale przede wszystkim chcą czuć się docenieni i wspierani w swoich dążeniach do zrównoważonego życia zawodowego i prywatnego. W obliczu tych nowych oczekiwań, pracodawcy stoją przed wyzwaniem dostosowania swoich strategii w taki sposób, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty z młodego pokolenia, które coraz śmielej formułują oczekiwania względem warunków pracy.

Chcąc ułatwić młodym pracownikom start kariery, serwis Pracuj.pl przygotował szereg materiałów, które mają im pomóc odnaleźć się na rynku pracy. W zakładce Pierwsza Praca przedstawiciele pokolenia Z znajdą narzędzia i porady dotyczące tego, jak tę pierwszą pracę znaleźć i jak zabrać się za budowanie kariery zawodowej. Co więcej, mogą oni także skorzystać z darmowego kreatora CV, czy znaleźć wyselekcjonowane specjalnie dla nich oferty pracy.

Chcesz napisać na ten temat? Zapraszamy do kontaktu